Wydrukuj tę stronę

Historia firmy

Historia XSystem S.A. – od 1999 do 2013 roku

Firma XSystem S.A. powstała w roku 1999 jako kontynuacja działalności reorganizowanego oddziału Xerox Polska (3 letnia działalność) – pierwotnie jako System S.C. .

W grudniu 2002 roku firma przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2010 roku część firmy wydzielona została w osobny podmiot gospodarczy XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. Aktualnie 100% udziałów w nowo powstałym podmiocie posiada XSystem S.A.

Dnia 22 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu spółki XSystem S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389966.

W lipcu 2011 roku została przeprowadzona niepubliczna emisja akcji serii C, w wyniku której zostało objęte 400 000 akcji serii C przy cenie emisyjnej 1,50 PLN. 6 września 2011 roku na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 1158/2011 prawa do akcji oraz akcje serii C zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku New Connect. Od 13 września 2011 roku prawa do akcji, a potem akcje, są notowane na rynku New Connect.

W pierwszych latach swojej działalności, XSystem skupiał się na sprzedaży do sprzętu biurowego, jak również urządzeń do druku cyfrowego wraz z ich obsługą posprzedażową, dostarczając jednocześnie na rynek łódzki wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących.

W chwili obecnej, działalność XSystem skupia się na budowie rozwiązań obiegu dokumentów w środowisku Klienta, elektronicznych archiwach dokumentów (repozytoriach) wraz z dostawami sprzętu kopiująco-drukującego, jak również infrastruktury IT oraz dostaw urządzeń do druku cyfrowego dla środowiska poligraficznego.

Pod względem strategii rozwoju Spółki i zakresu jej działalności, historię można podzielić na kilka etapów.

 

Etap I – Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie – rok 2003

Wzrost konkurencyjności na rynku wymaga stosowania coraz nowocześniejszych narzędzi informatycznych. Dzięki wykorzystaniu finansowania ze środków Phare, Spółka uruchamia projekt wdrożenia zintegrowanego systemu CRM. Świadomość wad rozproszonego przechowywania różnych informacji handlowych prowadzi do wdrożenie zaawansowanego systemu webowego, wspomagającego pracę działu handlowego. Zastosowanie nowoczesnych aplikacji biznesowych wymusza również powstanie nowoczesnej infrastruktury sprzętowej – pojawiają się pierwsze profesjonalne serwery aplikacji oraz system centralnej autoryzacji i identyfikacji użytkowników. W trakcie wdrożenia systemu CRM, prowadzonego razem z dostawcą oprogramowania, XSystem zyskuje ogromne doświadczenie, przydatne również w następnych projektach.

 

Etap II – Rozwój systemów wspomagających wzrost wydajności pracy – 2004 – 2007

Dzięki przyjętej strategii rozwoju, XSystem odchodzi od modelu sprzedaży samych urządzeń i skupia się na oferowaniu Klientom kompletnych rozwiązań oraz na dostarczaniu usług. W takim modelu korzyści osiąga zarówno dostawca – mogąc oferować zaawansowane rozwiązania informatyczne – jak również Klient – mogąc znacznie obniżyć koszty swojej działalności, jednocześnie usprawniając swoje procesy biznesowe.

Przeprowadzone wdrożenia systemów zliczania i kontroli wydruków i realizowane w różnych instytucjach, potwierdzają słuszność przyjętych założeń – Klienci dzięki inwestycjom w nowe rozwiązania wykazują oszczędności.

 

Etap III – Nowa siedziba – 2008 – 2011

Przeprowadzka do nowych pomieszczeń daje okazję do unowocześnienia infrastruktury teleinformatycznej. Zgodnie ze strategią rozwoju, XSystem decyduje się na wdrożenie usług telefonii w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne. Inwestycja pozwala na zwiększenie elastyczności w konfiguracji usług głosowych oraz na znaczne zmniejszenie kosztów działania przedsiębiorstwa. Integracja usług i wdrożenie nowych, zintegrowanych systemów informatycznych są odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby firmy w zakresie zarządzania informacją – nie tylko handlową.

Zmiana siedziby Spółki ma również ogromny wpływ na wzrost komfortu pracy pracowników i polepszenie współpracy
w ramach różnych działów przedsiębiorstwa.

 

Etap IV – Rozbudowa oferty Spółki - Integracja usług – 2010 - 2013

Milowym krokiem w rozwoju była decyzja o wprowadzeniu akcji Spółki do notowań na rynku New Connect i uzyskanie przez XSystem S.A. statutu Spółki Publicznej. Pozwoliło to znacznie podnieść wiarygodność Spółki wśród nowo pozyskiwanych partnerów biznesowych.

Zaraz po debiucie, Spółka rozpoczęła rozmowy z zaprzyjaźnioną działalnością gospodarczą - „Synetrix” z Sieradza, wyspecjalizowaną we wdrażaniu rozwiązań obiegu dokumentów (DMS – Document Management System) klasy ECM (Enterprise Content Management) o przejęciu jej zasobów w celu uzupełnienia portfolio świadczonych usług, co nastąpiło 7 lutego 2012.

Historia Synetrix:
  • 2006 – rozpoczęcie działalności
  • 2007 – pierwsze wdrożenie systemu Document Management Systems (DMS)
  • 2008 – pierwsze uruchomienie usługi w modelu SaaS (działa do dzisiaj)
  • 2009 – pierwsze wdrożenie workflow
  • 2010 – pierwszy system zarządzania projektami w oparciu o DMS na potrzeby czołowej instytucji rządowej
  • 2011 – podwykonawstwo w projekcie przetwarzania dokumentacji w zakresie skanowania; czas realizacji projektu to 44 miesiące, wartość to ok. 1 mln netto
  • 2012 – włączenie firmy Synetrix do struktur XSystem S.A.

Równolegle, w roku 2012, został zakończony projekt opracowania systemu informatycznego do świadczenia e-usług, pozwalającego sprawnie zarządzać flotą drukującą Klientów oraz logistyką dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dzięki udziałowi w konkursie RPO IV.3 „Technologie dla przedsiębiorstw” (wartość projektu 1 110 200 zł) powstała aplikacja internetowa, będąca na rynku unikalną propozycją wspomagania zarządzania środowiskiem druku w każdym przedsiębiorstwie.

Nastąpiła również rozbudowa środowiska informatycznego firmy w oparciu o nowoczesne serwery i pamięci masowe, konieczne do realizowania usługi.

Rok 2013 jest kontynuacją poszerzania kompetencji i rozbudowy zespołu merytorycznego wsparcia w zakresie świadczenia usług związanych z ogólnie pojętym przetwarzaniem dokumentów w postaci i do postaci elektronicznej. Również ze względu na polepszenie warunków pracy, sieradzki oddział firmy zmienił swoją lokalizację, zyskując znacznie większą powierzchnię
w nowoczesnej przestrzeni biurowej.

 

Etap V - Tworzenie własnych aplikacji i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług - 2013 - 2014

Kontynuacją przyjętej kilka lat wcześniej strategii rozwoju firmy – z przedsiębiorstwa handlowego w firmę oferującą kompletne rozwiązania - jest rozpoczęcie tworzenia własnego systemu do zarządzania dokumentami klasy ECM (Enterprise Content Management – systemu zarządzania treścią przedsiębiorstwa) w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania programistyczne. Koszt realizacji tego projektu wyniesie 2 273 869 zł brutto. Na jego realizację XSystem S.A. otrzymała dofinansowanie w ramach programu RPO III.3 Innowacyjność przedsiębiorstw w wysokości 1 390 211,37 zł.


 

 

 

Tweet